RSS

Kim DeCesare

1382920445-dukewsoc.jpg.jpe

File photo courtesy Duke athletics/Shane Lardinois

Archives

1382671180-dukedece.jpg.jpe

Photo courtesy of Duke Athletics/Shane Lardinois

Archives

1380246992-dukersh.jpg.jpe

File photo courtesy Duke athletics/Shane Lardinois

Archives

1379033903-dukemiap.jpg.jpe

Indy photo by Justin Cok

Archives